Administrace

home »

Použití stránek


1. Obecná ustanovení

BOLID M s.r.o., tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetových stránek (dále jen podmínky) na adresách www.bolid-m.cz, a dalších registrovaných adresách - dále jen stránky.
Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé). Provozovatelem internetových stránek na uvedených adresách je BOLID M s.r.o., se sídlem Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČ: 26347741 DIČ: CZ26347741 (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Používání internetových stránek

Užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.
Přístup a používání internetových stránek je bezplatné.
Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na internetových stránkách vycházejí z informací, které poskytuje BOLID M, s.r.o. a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb.
Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.
Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny.
Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím jeho stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho internetových stránek.
Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.
Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele na internetových stránkách provozovatele, jen mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Provozovatel však není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

5. Informace účastníkům nebo uživatelům o ukládání údajů při používání sítě elektronických komunikací

BOLID M, s.r.o. tímto informuje účastníky, že při použití internetové prezentace BOLIDu M, s.r.o. ukládá následující údaje: IP adresu, prostřednictvím které uživatel přistupuje k veřejné datové síti internet; doménu, ze které uživatel přistupuje k internetové prezentaci BOLIDu M, s.r.o., datum a čas přístupu a požadovanou URL.

6. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Datum vydání 1.4.2006,
BOLID M, s.r.o.

Tisková verze dokumentu